Nhập mật khẩu mới, từ 6-20 ký tự, phải có một chữ số